جلسه ی زعفرانی نماینده ی محترم با حضور تولید کنندگان،کشاورزان و صنعت گران

با حضور تولید کنندگان ،کشاورزان و صنعت گران:

ابتدا تولید کنندگان و کشاورزان مشکلات ومعضلات و درد ودل های خود را اظهار کردند.

سپس صادر کنندگان و کارشناسان اظهار نظر نمودند.

در آخر دکتر زنگنه جمع بندی کرده و چند مورد را بعنوان راهکار بیان نمودند که عبارت است از:

1..تصميم گيري سریع در مورد 74 تن زعفران مانده در انبار
2..تشکیل سازمان زعفران
3...برنامه ریزی جهت کمک به کشاورز برای برداشت و پاک کردن زعفران توسط گروه های جهادی
4...ساماندهی بازار گل با توجه به شرایط موجود (کرونا)

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است