جلسه ی دکتر محسن زنگنه با دکتر عادل آذر ریاست دیوان محاسبات کشور

جلسه ی دکتر محسن زنگنه با دکتر عادل آذر ریاست دیوان محاسبات کشور

موضوعات مطرح شده در جلسه ی امشب دکتر زنگنه با دکتر عادل آذر
دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ :

🔸اهمیت جایگاه دیوان محاسبات در امور ملی، منطقه ای و استانی

🔸 شایسته سالاری در مجموعه ی دیوان محاسبات اداری

🔸اهمیت دیوان محاسبات در بودجه کشور

🔸چگونگی ورود دیوان محاسبات به ساز و کارهای عرضه ی ارز توسط بانک مرکزی

🔸چگونگی ورود دیوان محاسبات به موضوع خرید سازمان تعاون روستایی.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است