فراکسیون گام دوم انقلاب برگزار و دکتر محسن زنگنه با اکثریت آراء به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.

 انتخابات هیأت رئیسه فراکسیونگامدومانقلاب برگزار و دکتر محسن زنگنه با اکثریت آراء به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.

همچنین اعضای این فراکسیون حسن شجاعی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان نایب رئیس، خانم محمد بیگی و رضاخواه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان دبیران و احمد نادری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب کردند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است