امید و انتظار مردم از مجلس، نباید باعث جوزدگی نمایندگان شود.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است