مجلس قوی از نگاه مقام معظم رهبری و تحلیل دکتر محسن زنگنه

«مجلس یازدهم یکی از قویترین و انقلابی ترین مجالس دوران انقلاب است.»

مجلس قوی از نگاه مقام معظم رهبری و تحلیل دکتر محسن زنگنه

نیت خالص و کار برای مردم
اسیر جو نشدن
دنبال کردن آن چیزی که برای مردم مفید است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است