حضور دکتر محسن زنگنه؛ و دکتر سرویها؛ رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی

حضور دکتر محسن زنگنه ؛ و دکتر سرویها ؛ رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی در برنامه تلویزیونی اشاره

موضوع بررسی عملکرد ۴۰ ساله شورای نگهبان در استان خراسان رضوی
شبکه خراسان رضوی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است