عرضه زعفران توسط تعاونی روستایی کاملا طبق برنامه و کنترل شده است.

عرضه زعفران توسط تعاونی روستایی کاملا طبق برنامه و کنترل شده است.

عرضه به میزان تقاضای خرید صورت می پذیرد.

با یک کار تیمی و با مشارکت سازمان بورس، سازمان تعاونی روستایی، زعفرانکاران، صادر کنندگان و همه فرهیختگان و فعالان بازار، زعفران را به قیمت واقعی آن خواهیم رسانید.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است