سیاست های پولی و ارزی و اقدامات بانک مرکزی در مدیریت و حفظ ثبات در بازار ارز قابل تقدیر است

سیاست های پولی و ارزی و اقدامات بانک مرکزی در مدیریت و حفظ ثبات در بازار ارز قابل تقدیر است.

اما؛ تا این بازارهای غیر رسمی و کانال های مکمل "سبزه میدون" کنترل و مهار نشوند، قیمت ارز در خارج ار ساختمان میرداماد تعیین می گردد!

باید سایر دستگاه ها به کمک بانک مرکزی بیایند .

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است