اعطاء مجوز تأسیس کارگزاری های جدید

اعطاء مجوز تأسیس کارگزاری های جدید

در جلسه هم اندیشی که به دعوت دکتر زنگنه با موضوع «بررسی اعطاء مجوز به کارگزاریهای جدید» از  آقای قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر میرصانعی، دکتر صادقی از اساتید دانشگاه و کارشناسان ذیربط مورخ ۹۹/۴/۲۴ در مکان کمیسیون برنامه بودجه در مجلس تشکیل شد، موضوعات و مسائل مهمی در این خصوص مطرح و نتایج خوبی حاصل شد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است