دفاع دکتر محسن زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی

دفاع دکتر محسن زنگنه در صحن علنی مجلس
از طرح الحاق بند یک به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹مبنی بر تامین قیر برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و شهرداریها و نوسازی مدارس و ...

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است