100 میلیارد ریال به حساب تعاونی روستایی واریز شد اما به دست کشاورزان نرسید.

بانک کشاورزی طلب زعفران کاران را بلوکه کرده است

دكتر زنگنه گفت: 100 میلیارد ریال به حساب تعاونی روستایی واریز شد اما به دست کشاورزان نرسید.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است