دکتر محسن زنگنه در دفاع از تامین قیر مورد نیاز راههای فرعی و روستایی و شهرداریها و نوسازی مدارس

دکتر محسن زنگنه در دفاع از تامین قیر مورد نیاز راههای فرعی و روستایی و شهرداریها و نوسازی مدارس:
چه ضمانتی هست که اگر به پیمانکار به جای قیر پول بدهیم هیچ تخلفی صورت نگیرد بنابراین نباید ضعف عملکرد دستگاه نظارتی را در امر قانونگذاری وارد کرد.
واقعیت این است که دولت پول نقد ندارد که برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند چه باید کرد؟ چقدرباید اوراق فروخته شود... دقیقا با اشراف بر اقتصاد کلان کشور باید برنامه ریزی کرد. تا کجا باید بدهی دولت با فروش اوراق جبران شود ...
۶ میلیون تن در سال تولید قیر داریم، چهار میلیون تن برای صادرات و دو میلیون تن می‌ماند که دولت می‌تواند برای طرح‌های تملک سرمایه ای که بر اساس فهرست بها آمده است،قیر ارائه دهد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است