حضور دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه در برنامه صبح بخیر ایران

حضور دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه در برنامه صبح بخیر ایران

موضوع برنامه: 
انتخاب ریاست دیوان محاسبات
بررسی و پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است