نظارت برخط و به لحظه

دکتر محسن زنگنه در برنامه صبح بخیر ایران انتظارات از دیوان محاسبات را چنین بیان کرد :

نظارت برخط و به لحظه
ما باید به لحظه‌ و برخط بر بودجه نظارت کنیم از طریق سیستم های نرم افزاری و سخت افزار که دیوان محاسبات هم این زیرساخت را دارد. 
دیوان محاسبات باید شجاع باشد 
دیوان محاسبات اسير فشارها و مصلحت‌ اندیشی ها نشود و مجلس هم قطعا حمایت خواهد کرد. 
دیوان محاسبات نیاز به تحول دارد 
اگر دیوان محاسبات به جایگاه اصلی و واقعی خود برسد، نیازی به تحقیق و تفحص نداریم چرا که دیوان محاسبات با استفاده از کارشناسان و حسابرسان برجسته خود و اشرافی که در همه ی استان ها دارد می‌تواند این کار را انجام دهد و بازوی نظارتی مجلس در امر نظارت‌ باشد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است