مجلس هشتاد میلیونی

یکی از ویژگی های خوب مجلس یازدهم اینست که تمام اعمال، طرح ها و انتخابهای مجلس از طرف جامعه نخبگانی، فرهیختگان و احاد مردم زیر ذره بین است  و هم میزان انتظارات از این مجلس بالاست.
این نشان‌ می دهد که این مجلس، مجلس هشتاد میلیونی است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است