جلسه دکتر محسن زنگنه با ریاست اداره صنعت معدن تجارت تربت حیدریه ، رییس اتاق اصناف

جلسه دکتر محسن زنگنه با ریاست اداره صنعت معدن تجارت تربت حیدریه ، رییس اتاق اصناف

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است