جلسه کارگروه های تخصصی دفتر ارتباطات مردمی دکتر محسن زنگنه

جلسه کارگروه های تخصصی دفتر ارتباطات مردمی دکتر محسن زنگنه با حضور دکتر زنگنه، دکتر جلالی و سرگروه های تخصصی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است