حضور دکتر محسن زنگنه در جمع اهالی خونگرم روستای صنوبر

حضور دکتر محسن زنگنه در جمع اهالی خونگرم روستای صنوبر و بررسی مشکلات این روستا

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است