پیشنهاد دکتر زنگنه در خصوص ماده واحده طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم

پیشنهاد دکتر زنگنه در خصوص ماده واحده طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم

اگر گرفتن مالیات بر خانه های خالی در شهرهای بالای یکصد هزار نفر، باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن می شود، پس در شهرهای زیر یکصد هزار نفر هم این امر ممکن است.
لذا پیشنهاد می کنم در ماده واحده، واژه شهرها را به جای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جایگزین نماییم.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است