بررسی وضعیت اقتصادی ایران

میزگرد رسانه ای دکتر محسن زنگنه به همراه دکتر احسان خاندوزی ، نماینده مجلس و دکتر حسین راغفر اقتصاددان در خبرگزاری تسنیم ؛ با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی ایران

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است