رسالتی که فراکسیون گام دوم در مرحله اول دارد آن است که نگاه آرمانی که مقام معظم رهبری در گام دوم ترسیم کردند را در لایه‌های مختلف تقنینی مجلس ساری و جاری کنیم

رسالتی که فراکسیون گام دوم در مرحله اول دارد آن است که نگاه آرمانی که مقام معظم رهبری در گام دوم ترسیم کردند را در لایه‌های مختلف تقنینی مجلس ساری و جاری کنیم.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است