نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با دکتر ابراهیم صالحی عمران ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

نشست مشترک دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم شریف تربت حیدریه،مه ولات و زاوه با دکتر ابراهیم صالحی عمران ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در زمینه افزایش ظرفیت ها و توسعه آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان تربت حیدریه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است