قوه مجریه خود را پاسخگوی قوه مقننه نمی داند

🔵قوه مجریه خود را پاسخگوی قوه مقننه نمی داند.

🔵برنامه های اقتصادی دولت باید به تائید و تصویب مجلس برسد.

🔹عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی در تمـامی مسائل دولـت خود را جوابگوی مجلس نمی داند گفت: تمـام بـرنامه هـای اقتصـادی دولت بـاید بـه تائید و تصویب مجـلس بـرسد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است