برنامه‌های وزیر پیشنهادی با جهش تولید منافات دارد

🔵 برنامه‌های وزیر پیشنهادی با جهش تولید منافات دارد

🔹 نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی سمت کاهش تولید منافات دارد، گفت اگر امروز به شما رای دهیم هیچ پاسخی برای این نوسانات قیمت به ملت ایران نداده‌ایم.
 بپذیرید که نمی‌توان عملکرد ضعیف یک ساله وزارت شما را نادیده گرفت. رزومه شما برجسته است اما امروز روز بررسی رزومه ها نیست بلکه روز بررسی عملکرد هاست.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است