‏برخی سعی دارند تا چنین وانمود کنند که نیامدن ‎روحانی دلیل اصلی عدم رای آوری ‎مدرس خیابانی است.

🔹‏برخی سعی دارند تا چنین وانمود کنند که نیامدن ‎روحانی دلیل اصلی عدم رای آوری ‎ مدرس خیابانی است.
این یک ‎تحریف است.
- عملکرد ضعیف وی در سمت قائم مقام بازرگانی از مرداد ۹۸
- عدم توان مبارزه با مافیای اقتصادی
- مدیریت ناکارامد در تخصیص ارز۴۲۰۰
- عدم ارائه برنامه عملیاتی
دلایل اصلی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است