‏امروز متن نامه ای را خطاب به ریاست محترم مجلس تهیه نمودیم و بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان امضا نمودند

🔹‏امروز متن نامه ای را خطاب به ریاست محترم مجلس تهیه نمودیم و بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان امضا نمودند .
متن نامه در خصوص صیانت از جایگاه قانونگذاری مجلس در مباحث مطرح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است