گفتگوی نماینده محترم با معتمدین و شورای اسلامی روستاهای عبدل آباد و میاندهی و استماع حرف ها و مسائل مردم این منطقه

گفتگوی نماینده محترم با معتمدین و شورای اسلامی روستاهای عبدل آباد و میاندهی و استماع حرف ها و مسائل مردم این منطقه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است