نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با جمعی از کشاورزان، صادرکنندگان، تولید کنندگان و ترمینال داران پسته

نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با جمعی از کشاورزان، صادرکنندگان، تولید کنندگان و ترمینال داران پسته شهرستان مه ولات و بررسی راهکارهای تقویت جایگاه این محصول کشاورزی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است