بازدید دکتر محسن زنگنه از مرکز جهادی پیشرفت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

🔵 بازدید دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه از مرکز جهادی پیشرفت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به همراه دکتر سعید رسولی؛ مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

🗓 ۱۷ شهریور ۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است