گزارش تصویری نشست پیرامون حل مشکلات و مسائل زعفران کاران

گزارش تصویری نشست مشترک علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از صادرکنندگان و زعفران کاران پیرامون حل مشکلات و مسائل زعفران کاران در کشور.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است