دولت در بهترین شرایط ‎بورس، چند ده هزار میلیارد کسری بودجه خود را جبران کرد

🔷‏دولت در بهترین شرایط ‎بورس، چند ده هزار میلیارد کسری بودجه خود را جبران کرد
اکنون مجلس از او می خواهد تا با فروش بخشی از دارایی های خود، مردم را در ‎تامین کالای اساسی شان یاری رساند.
این نه چاپ پول است و نه گدا پروری!
این وظیفه دولت است در قبال مردم خود ( بند۱۲ اصل ۳ قانون اساسی)

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است