ترور دکتر محسن فخری زاده به دست سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل، امری عجیب و غیرمنتظره نیست

ترور دکتر محسنفخریزاده به دست سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل، امری عجیب و غیرمنتظره نیست.

🔹عجیب اعتمادی است که برخی در کشور به این حکومت ها داشته و انتظار گشایش اقتصادی است که از آمریکا دارند!

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است