نظام ‎ولایت فقیه و نظام ‎لیبرال دموکراسی غرب است.

خطی که آقایان ظریف و جهانگیری دنبال می کنند؛
اصرار بر وجود حاکمیت دو گانه در کشور و ربط دادن همه مشکلات به آن است. 
دوگانه ظریف سلیمانی یا میدان دیپلماسی دوگانه های صوری اند!
دوگانه اصلی ایشان؛ 
نظام ‎ولایت فقیه و نظام ‎لیبرال دموکراسی غرب است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است