۲۵ سال است پرونده هسته ای ایران را گشوده اند تا بهانه ای شود ما را ‎تحریم کنند.

۲۵ سال است پرونده هسته ای ایران را گشوده اند تا بهانه ای شود ما را ‎تحریم کنند.
ساده لوحی است اگر گمان کنیم آنها تحریم ها را برخواهند برداشت.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است