وزارت صمت کی قرار است از بند مافیاها در آید و از تولید کننده واقعی حمایت کند

🔷هفته قبل در تماس با آقای زاد بوم، معاون صمت در خصوص عدم حضور تولید کنندگان زعفران در میز زعفران تذکر دادم و وی قول پیگیری داد. میز امروز برگزار شد، بدون حضور زعفرانکاران و نمایندگان مجلس! وزارت صمت کی قرار است از بند مافیاها در آید و از تولید کننده واقعی حمایت کند؟!

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است